Monkeypox nothing to worry about, health execs say

Health execs say public shouldn't worry much about monkeypox